Розмір шрифту: A A A
Колір сайту: A A A A
Перейти до повної версії сайту
Балтська міська рада
офіційний сайт

РІШЕННЯ ТА ПОЛОЖЕННЯ

 • РІШЕННЯ ТА ПОЛОЖЕННЯ

  УКРАЇНА

  БАЛТСЬКА МІСЬКА РАДА ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

  РІШЕННЯ

  24 травня 2016 року                                                                                                                               № 104

  Про затвердження Положення про порядок

  отримання та використання благодійних (добровільних)

  внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб

  КОМУНАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ «БАЛТСЬКИЙ

  ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ»

  БАЛТСЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  Керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті.1 та статті 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 р. №1222 «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних і фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування», виконавчий комітет Балтської міської ради Одеської області

  ВИРІШИВ:

  1.      Затвердити Положення про порядок отримання та використання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб КОМУНАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ «БАЛТСЬКИЙ  ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» БАЛТСЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ (додається)

  2.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Рабіновича Е.С.

  Міський голова                                                                                                                  С.С. Мазур

  Додаток до рішення

  виконавчого комітету

  Балтської міської ради Одеської області

  від 24 травня 2016 року № 104

   

  ПОЛОЖЕННЯ

  про порядок отримання та використання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб закладів охорони здоров’я   комунальним закладом  «Балтський центр первинної медико-санітарної допомоги» Балтської міської ради Одеської області

   

  1. Загальні положення

   

  Медична допомога населенню надається в лікувально-профілактичних установах охо­рони здоров’я Балтської ОТГ за рахунок коштів бюджетного фінансування, а також за рахунок коштів, які надходять від юридичних та фізичних осіб (далі - позабюджетні кошти).

   

  Лікувально-профілактичні установи охорони здоров’я району повинні забезпечити населення медичною допомогою за рахунок бюджету в обсязі, передбачених сумою коштів та профінансованих з бюджету.

   

  В умовах недостатнього бюджетного фінансування закладів охорони здоров’я особли­во важливого значення набуває залучення додаткових позабюджетних коштів. Додатко­вими джерелами фінансування для закладів охорони здоров’я є кошти, отримані від надання платних послуг, благодійні (добровільні) внески юридичних та фізичних осіб, інші позабюджетні надходження .

   

  Позабюджетні кошти виконують функцію додаткових коштів, які покривають нестачу бюджетних асигнувань, необхідних для надання медичної допомоги населенню

   

  2. Діюче законодавство, яке регламентує отримання та використання позабюджетних коштів в    установи охорони здоров'я:

   

  Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я від 19.11.92 №2801-Х1 (ст.18,31);

  Закон України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" від 25.12.2015 № 928-ХІІІ;

  Закон України "Про охорону праці" від 14.10.92 №2694-Х11 (ст.17,19,30);

  Закон України "Про оренду державного та комунального майна” від 16.12.97  №723/97-ВР;

  Постанова КМУ від 04.08.2000 №1222 "Про порядок отримання благодійні"' (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установа­ми і закладами освіти, охорони здоров'я, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування";

  Постанова КМУ від 04.10.95 №786 "Про Методику розрахунку і порядок вико­ристання плати за оренду державного майна”;

  Постанова КМУ від 25.12.96 №1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)”;

   

   

  3. Джерела надходження позабюджетних коштів.

  В відповідності з переліком нормативних документів джерелами позабюджетних кош­тів можуть бути:

   

  а) благодійна допомога (гуманітарна допомога, спонсорство, меценатство);

  б) платні медичні послуги;

  в) оренда майна;

  г) інші джерела, не заборонені законодавством України.

   

   

  4. Організація залучення позабюджетних коштів.

   

  Адміністрація КУ «Балтський центр ПМСД» для організації та впровадження залучення позабюджетних кош­тів, згідно чинного законодавства та даного Положення:

  видає наказ, яким визначається порядок впровадження та впорядкування роботи по  залученню позабюджетних коштів, напрямки їх використання;

  визначає осіб які відповідають за організацію, облік, звітність та контроль за облі­ком залучених коштів та якісної  медичної допомоги;

  затверджує у Балтського міського голови ціни (тарифи) на платні послуги, які надаються закладами охорони здоров'я та організує систему надання платної медичної допомоги

  укладає договори оренди майна;

   

  5. Порядок отримання благодійних(добровільних) внесків і пожертв.

   

  Цей порядок визначає вимоги до отримання та обліку благодійних (добровільних) внесків і пожертв (далі - благодійних внесків) від юридичних та фізичних осіб (далі - благодійники) безпосередньо бюджетними установами охорони здоров'я (далі - набува­чам – КУ «Балтський центр ПМСД»).

  Благодійні внески можуть надаватися в вигляді безповоротної фінансової допомоги для основних потреб  визначених благодійником. Якщо благодійником цілі викорис­тання не вказано, шляхи спрямування благодійного внеску визначаються головним ліка­рем центру ПМСД на потреби виключно з основною діяльністю.

  Благодійна допомога може надаватись набувачам у вигляді одноразової фінансової, матеріальної та іншої допомоги; систематичної фінансової, матеріальної та іншої допо­моги; фінансування конкретних цільових програм; інших заходів в відповідності з законо­давством України.

  З метою забезпечення максимального залучення позабюджетних коштів працівниками закладів охорони здоров'я повинна проводитись активна пропагандистська та роз’яснювальна робота з населенням, забезпечується принцип добровільності.

  Основаною умовою організації по залученню коштів є доступна і повна інформація щодо позабюджетного фінансування у всіх структурних підрозділах  центру ПМСД де організо­вано отримання благодійних(добровільних) внесків і пожертв.

  Для забезпечення повного обліку залучених коштів, недопущення порушень при орга­нізації цієї роботи залучення коштів в структурних підрозділах центру ПМСД, про­водиться тільки згідно поданих письмових заяв благодійників (додаток 1) з обов’язковим виданням благодійнику довідки про отримання та цільове використання коштів устано­вою.

  Документальне оформлення благодійних внесків, збір коштів, подальше внесення їх на спеціальний рахунок КУ «Балтський центр ПМСД» організовується матеріально-відповідальними особами згідно вимог Положення про касові операції". Матеріа­льно-відповідальні особи забезпечуються бланками заяв (довідок) в бухгалтерії центру ПМСД. Виготовлення бланків виконується на розмножувальній тех­ніці і покладається на головного бухгалтера КУ «Балтський центр ПМСД». Облік, видача та повернення заяв від матеріально-відповідальних осіб ведуться в "Журналі реєстрації ви­дачі бланків заяв благодійних (добровільних)внесків і пожертв” (додаток 2 ).

  Матеріально-відповідальні особи  ведуть облік залучення благодійних внес­ків в "Журналі реєстрації отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв" (до­даток 3).

   

  6. Визначення вартості медичної допомоги

   

  Підставою для визначення вартості медичної допомоги можна рахувати діюче законо­давство по ціноутворенню, розглядаючи надання медичної допомоги, в діяльності на ос­нові госпрозрахунку, як надання послуг. Регулювання цін на медичні послуги здійсню­ється згідно Постанови КМУ від 25 12.1996 р. №1548 "Про встановлення повнова­жень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських Рад щодо регулювання цін (тарифів)".

  Вартість медичної допомоги розраховується по плановим витратам, так як фактичні витрати, враховуючи особливості бухгалтерського обліку в бюджетних установах, по ко­жному виду послуг визначити неможливо.

  Визначення витрат на надання платних послуг здійснюється на основі калькуляції со­бівартості виконання конкретної послуги.

   

  Перелік статей калькуляції :

  а) заробітна плата;

  б) нарахування на заробітну плату;

  в) вартість матеріалів, медикаментів;

  г) амортизаційні відрахування на обладнання;

  д) накладні витрати на одиницю послуги.

   

  Комунальна установа «Балтський центр ПМСД» несе відповідальність за достовірність розрахунку варто­сті надання медичної допомоги.

  Ціни (тарифи) на послуги, які надає комунальна установа «Балтський центр ПМСД»  затверджуються додатково виконавчим комітетом Балтської міської ради.

   

  7. Використання коштів, одержаних з позабюджетних джерел.

   

  Кошти отримані з позабюджетних джерел фінансування направляються на відновлен­ня витрат пов'язаних з наданням медичної допомоги. На оплату праці направляється су­ма відповідно розрахунковій. Разом з тим, при наявності заборгованості по заробітній платі, відповідно діючому законодавству, не заборонено частину коштів, одержаних з по­забюджетних джерел, направляти на погашення заборгованості на умовах відновлення цих витрат при одержанні бюджетного фінансування на виплату заробітної плати.

  З коштів позабюджетного фінансування, згідно діючому законодавству, можна здійс­нювати оплату витрат, передбачених в загальному фонді, з умовою відновлення коштів на спеціальний фонд при наявності фінансування з загального фонду витрат, а також оплату витрат, передбачених в загальному фонді, при умові перевищення передбаченого, планом обсягу залучених коштів, без відновлення на спеціальному фонді.

  Кошти благодійних внесків направляються за напрямками, указаними благодійниками. Якщо благодійником конкретні цілі не визначено шляхи спрямування благодійного внеску визначаються керівником установи відповідно до першочергових потреб, пов'язаних ви­ключно з основною діяльністю установи, і не можуть спрямовуватись на виплату заробі­тної плати працівникам установ і закладів охорони здоров'я.

  З метою стимулювання роботи по залученню благодійних (добровільних) внесків наказом по Комунальна установа «Балтський центр ПМСД»   визначається відсоток коштів, що повертаються для потреб структурних підрозділів які організовували залучення коштів.

  В установах охорони здоров'я забезпечується відкритість інформації щодо напрямків витрат благодійних внесків, створюються умови відкритого контролю за цільовим вико­ристанням коштів.

  Облік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога ведеться згідно з Порядком, визначеним Постановою КМУ від 17.08.98р. №1295 "Про затвердження Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт".

  Після надходження благодійного внеску набувач вносить зміни до спеціального фонду в звіт про надходження і використання коштів отриманих за іншими джерелами власних надходжень (Форми  №4-2д, №4-2м).

   

  8. Формування доходів з позабюджетних джерел фінансування.

   

  Формування доходів з позабюджетних джерел фінансування (спеціального фонду) здійснюється на підставі розрахунків доходів, які складаються за кожним джерелом доходів, що плануються на наступний рік.

  На розмір доходів від платних послуг впливає показник фактично виконаної кількості платних послуг того чи іншого виду, за попередній рік та ціна на той чи інший вид по­слуги.

  На розмір доходу від оренди впливають показники вартості комунальних послуг, вар­тості приміщення (обладнання) і термін часу оренди того чи іншого об'єкту.

  Під час визначення обсягу доходів обов'язково враховується рівень їх фактичного ви­конання за останній звітній період.

   

   

  Керуюча справами

  Балтської міської ради

  Одеської області                                                            О.В. Фролова
Повернення до списку