Розмір шрифту: A A A
Колір сайту: A A A A
Перейти до повної версії сайту
Балтська міська рада
офіційний сайт

РІШЕННЯ ТА ПОЛОЖЕННЯ

 • РІШЕННЯ ТА ПОЛОЖЕННЯ

  УКРАЇНА

  БАЛТСЬКА МІСЬКА РАДА ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

  РІШЕННЯ

   

  Про затвердження Положення про опікунську

  раду при виконавчих органах Балтської міської

  ради Одеської області та її складу

  № 27 від 29 лютого 2016 року

   

  З метою соціального захисту повнолітніх недієздатних осіб та осіб, дієздатність яких обмежена, повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки, відповідно до статті 56 Цивільного кодексу України, підпунктів 1.4, 1.6 пункту 1 Правил опіки та піклування, затверджених спільним наказом державного комітету у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 № 34/166/131/88, керуючись пунктом 4 частини “б” статті 34, статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий  комітет Балтської міської ради Одеської області

   

  ВИРІШИВ:

   

  1.      Затвердити Положення про опікунську раду при виконавчих органах  Балтської міської ради Одеської області (додається).

  2.      Затвердити склад опікунської ради при виконавчих органах Балтської міської ради Одеської області(додається).

   3.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Рабіновича Е.С.

   

   

   

   

   

  Міський голова                                                                                                                  С.С. Мазур

   

  Додаток

  до рішення  виконавчого комітету

  Балтської міської ради Одеської області

  № 27 від  29 лютого 2016 року

   

   

  ПОЛОЖЕННЯ

  про опікунську раду при виконавчих органах

  Балтської міської ради Одеської області

   

   

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

   

  1.1. Опікунська рада при виконавчих органах Балтської міської ради Одеської області (далі – опікунська рада) утворюється при органі опіки та піклування, яким є виконавчий комітет Балтської міської ради Одеської області та має консультативно-дорадчі функції. Опікунська рада здійснює свою діяльність гласно, відкрито, на принципах демократичності та колегіальності.

  1.2. У своїй діяльності опікунська рада керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Цивільним процесуальним кодексом України, Правилами опіки та піклування, затвердженими спільним наказом державного комітету у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 № 34/166/131/88 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.06.1999 за № 387/3680), іншими нормативно-правовими актами з відповідних питань та цим Положенням.

   1.3. Опікунська рада утворюється у складі 7-9 осіб. До складу опікунської ради входять депутати, посадові особи виконавчих органів Балтської міської ради Одеської області та представники громадських організацій. Склад опікунської ради затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради.

   1.4. Опікунську раду очолює голова, який за посадою є І заступником  Балтського міського голови. Голова опікунської ради має заступника, який у разі відсутності голови опікунської ради виконує його функції.

   1.5. На засідання опікунської ради запрошується староста села, якщо питання стосується мешканця села об’єднаної громади .

  2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

  Завданням опікунської ради є:

   

  2.1. Надання допомоги виконавчому комітету Балтської міської ради Одеської області  у здійсненні ним функцій як органу опіки та піклування щодо соціально-правового захисту повнолітніх недієздатних осіб та осіб, дієздатність яких обмежена, повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки.

   2.2. Забезпечення особистих та майнових прав та інтересів повнолітніх недієздатних осіб та осіб, дієздатність яких обмежена, повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки.

   2.3. Сприяння забезпеченню реалізації прав інвалідів, одиноких громадян похилого віку на життя, охорону здоров’я, соціальний захист та соціальне забезпечення.

   3. ФУНКЦІЇ ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ

  Опікунська рада відповідно до покладених на неї завдань:

   3.1. Розглядає питання, що стосуються забезпечення особистих, майнових і житлових прав та інтересів осіб, яких рішенням суду визнано недієздатними (обмежено дієздатними) і яким призначено опікуна (піклувальника), та повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки.

  3.2. Розглядає та заслуховує інформацію про використання опікунами (піклувальниками) пенсій, що отримують підопічні, прибутків від їхнього майна та грошових вкладів, звітів опікунів (піклувальників) про виконання покладених на них обов’язків, звітів про збереження та охорону майна, що належить підопічним тощо.

  3.3. Розглядає інші питання, віднесені законодавством до компетенції органів опіки та піклування.

  4. ПРАВА ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ

  Опікунська рада має право:

  4.1. Одержувати в установленому законодавством порядку необхідну для її діяльності інформацію від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій різних форм власності.

  4.2. Подавати пропозиції щодо вжиття заходів до посадових осіб у разі недотримання ними законодавства про захист прав  інвалідів, одиноких людей похилого віку, повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки.

  4.3. Залучати до розв’язання актуальних проблем прав інвалідів, одиноких людей похилого віку, повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки, благодійні, громадські організації, суб’єктів підприємницької діяльності (за згодою).

  5. ДІЯЛЬНІСТЬ ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ

   5.1. Основною організаційною формою діяльності опікунської ради є її засідання, які проводяться у разі потреби.

  5.2. До участі у засіданнях опікунської ради можуть запрошуватися представники підприємств, установ, організацій та громадяни, які беруть безпосередню участь у вирішенні конкретного питання.

  5.3. Голова, його заступник, секретар та члени опікунської ради працюють на громадських засадах.

  5.4. Засідання опікунської ради та прийняті рішення оформлюються протоколом, який веде секретар опікунської ради. Засідання опікунської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини від загальної кількості її членів.

   

  5.5. Головуючим на засіданні є голова опікунської ради. У разі відсутності голови опікунської ради засідання веде його заступник.

  5.6. Протокол засідання підписується головуючим на засіданні та секретарем опікунської ради. Рекомендації або загальна думка більшості членів опікунської ради, присутніх на засіданні, стисло формулюються у протоколі, який подається на розгляд виконавчого комітету для прийняття остаточного рішення.

  5.7. Опікунська рада у межах своїх повноважень приймає рішення, організовує їх виконання.

  5.8. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів опікунської ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови опікунської ради. Окрема думка члена опікунської ради, який голосував проти прийняття рішення, заноситься до протоколу.

  6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ

  6.1. Підставою для розгляду справ є звернення та документи, що надаються громадянами, організаціями та установами різних форм власності.

  6.2. Голова опікунської ради:

  - організовує роботу опікунської ради, проводить засідання опікунської ради, підписує протоколи засідань;

  - веде прийом громадян з питань, що стосуються діяльності опікунської ради;

  - дає доручення членам опікунської ради та контролює їх виконання;

   - представляє опікунську раду в установах, організаціях, підприємствах з питань, що належать до її компетенції та повноважень. Голова опікунської ради має право делегувати повноваження членам опікунської ради, секретарю опікунської ради на виконання представницьких обов’язків згідно з чинним законодавством.

  6.3. Секретар опікунської ради:

  - веде діловодство опікунської ради, оформляє протоколи засідань опікунської ради;

  - веде прийом громадян, надає роз’яснення з питань, що стосуються діяльності опікунської ради;

   - готує звіти про роботу опікунської ради;

  - готує витяги з протоколів засідань опікунської ради та довідки з питань, що розглядались;

   - інформує голову опікунської ради щодо питань, що стосуються роботи опікунської ради;

  - виконує інші доручення голови опікунської ради;

  - здійснює у межах своїх повноважень зв’язок між посадовими особами виконавчих органів Балтської міської ради Одеської області, фізичними та юридичними особами з питань, що стосуються діяльності виконавчого комітету міської ради, як органу опіки та піклування.

  6.4. Члени опікунської ради:

  - беруть участь у засіданнях опікунської ради;

   - виконують доручення голови опікунської ради.

   

  6.5. Голова, його заступник, секретар та члени опікунської ради зобов’язані зберігати конфіденційну інформацію, яка стала їм відома під час виконання своїх обов’язків, та іншої інформації, що згідно із законодавством не підлягає розголошенню.

   

   

   

  Керуючий справами виконавчого комітету

  Балтської міської ради Одеської області                                                                    О.В. Фролова

   

  Додаток 1

  до рішення  виконавчого комітету

  Балтської міської ради Одеської області

  від 29  лютого 2016 року

  № 27

   

   

  СКЛАД

  опікунської ради при виконавчих органах

  Балтської міської ради Одеської області

   

  Голова опікунської ради  - Рабінович Едуард Семенович – перший заступник міського голови

   

  Заступник голови опікунської ради – Желіховський Валерій Анатолійович, заступник міського голови з соціальних питань

   

  Секретар опікунської ради – Голишева Тетяна Василівна – начальник юридичного відділу

   

  Члени опікунської ради:

   

  Рибицька Ганна Всеволодівна – начальник відділу розвитку громадського суспільства

   

  Чорний Станіслав Іванович - начальник відділу охорони здоров’я

   

  Янковський Леонтій Васильович -  директор Балтського ПНБІ  (за згодою)

   

  Мельник Олексій Васильович – голова Балтської міської ради ветеранів (за згодою)

   

   Жос Людмила Володимирівна – начальник УПСЗН в Балтському районі (за згодою)

   

  Яремчук Таїса Петрівна – начальник Управління Пенсійного фонду в Балтському районі  ( за згодою)

   

   

   

   

   

   

    Керуючий справами виконавчого комітету

    Балтської міської ради Одеської області                                                                  О.В. Фролова
Повернення до списку