Розмір шрифту: A A A
Колір сайту: A A A A
Перейти до повної версії сайту
Балтська міська рада
офіційний сайт

РІШЕННЯ ТА ПРОГРАМИ

 • РІШЕННЯ ТА ПРОГРАМИ

  Україна

  БАЛТСЬКА МІСЬКА РАДА  ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

   РІШЕННЯ

   

   

  30 березня 2016  року                                                                                    № 145 - VII

   

   

  Про затвердження Положення про старосту села Балтської об’єднаної  територіальної громади ( в новій редакції)

                                  З метою упорядкування  надання послуг мешканцям об’єднаної територіальної громади посадовими особами місцевого самоврядування – старостами, на підставі  статті 14-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», Закону України «Про місцеві вибори»,  керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , Балтська міська рада Одеської області

  ВИРІШИЛА:

  1.      Затвердити  Положення про старосту села Балтської об’єднаної територіальної

   громади ( в новій редакції) , що додається.

   

  2.      Вважати таким, що втратило чинність рішень Балтської міської ради Одеської

  області №15-УІІ  від 30.11.2015 року «Про затвердження Положення про старосту», №109-УІІ від 03.03.2016 року «Про внесення доповнення в Положення про старосту, затверджене рішенням Балтської міської ради Одеської області №15-УІІ від 30.11.2015 року .

   

  3.      Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію

  міської ради з питань  прав людини, законності,депутатської діяльності та етики, охорони здоров’я та соціального захисту населення, освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, засобів масової інформації

   

   

  Міський  голова                                                                                                        С.С.Мазур

   

   

   

   

  Додаток

  до рішення Балтської міської ради

  Одеської області

  № 145-УІІ  від 30 березня  2016 року

              Положення 

   про старосту села Балтської об’єднаної територіальної громади 

  Преамбула

  Це положення відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про місцеві вибори», інших актів законодавства України, Статуту  Балтської  територіальної громади визначає статус сільського старости, його повноваження та  відповідальність.

  Розділ І. Статус старости, порядок його обрання та строк повноважень.

  Глава 1.1. Загальні положення

  1.1.1.  Староста села  (далі: староста) є посадовою особою місцевого самоврядування відповідного села,  яке перебуває у складі  Балтської   об’єднаної  територіальної громади.

  1.1.2. Правовою основою діяльності старости  є Конституція України, закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про місцеві вибори», інші акти законодавства України, Статут  Балтської  територіальної громади та це Положення.

  1.1.3. Положення про старосту села  затверджується  Балтською міською  радою Одеській області .  Це Положення не потребує перезатвердження  Балтською міською  радою Одеської області нової каденції.

  1.1.4. Перелік населених пунктів  Балтської об’єднаної  територіальної громади (сіл),  в яких  запроваджується посада старости, затверджується  Балтською міською  радою Одеської області. В населеному пункті,  який є адміністративним центром  Балтської  об’єднаної  територіальної  громади, посада старости не запроваджується.

  1.1.5. Староста набуває статусу виборної посадової особи місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

  1.1.6. Староста за посадою входить до складу виконавчого комітету  Балтської міської ради Одеської області, він виконує свої обов’язки на постійній основі.

   

  Глава 1.2. Обрання старости та строк його повноважень

  1.2.1. Староста обирається за мажоритарною системою відносної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі, до якого входить територія відповідної внутрішньої громади  у складі  Балтської  об’єднаної територіальної громади в порядку, визначеному Законом України «Про місцеві вибори» на строк повноважень Балтської міської ради Одеської області.

   

  1.2.2. Право голосу на виборах старости мають громадяни України, які мають це право відповідно до статті 70 Конституції України, належать до Балтської об’єднаної  територіальної громади та зареєстрували у встановленому законом порядку своє місце проживання на території населеного пункту (села або селища), де за рішенням  Балтської міської ради Одеської області проводяться такі вибори.

   

  1.2.3. Старостою може бути обраним будь-який громадянин України, який  має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України, незалежно від того, де він зареєстрував місце свого проживання.

   

  1.2.4. Повноваження старости починаються з моменту оголошення відповідною територіальною  комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання та принесенням ним присяги такого змісту:

       "Я, ________ (прізвище, ім’я, по батькові)___________ усвідомлюючи свою    високу    відповідальність,    урочисто присягаю,  що буду вірно  служити  громаді  та  народові  України, неухильно  дотримуватися  Конституції  України та законів України,  сприяти втіленню їх у  життя,  охороняти  права, свободи  і  законні  інтереси  громадян,  сумлінно виконувати свої посадові обов'язки" .

    Повноваження старости закінчуються з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень .

   

           1.2.5. Повноваження старости вважаються достроково припиненими у разі:

  1) його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень  старости (відставка);

  2) припинення його громадянства України;

  3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

  4) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

  5) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;

  6) його смерті.

   

             1.2.6. У разі неможливості здійснення своїх повноважень, повноваження старости здійснює тимчасово виконуючий обов’язки старости, якого своїм розпорядженням призначає Балтський міський голова об’єднаної територіальної громади. Тимчасово виконуючий обов’язки старости здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень старости і до моменту початку повноважень старости, обраного на позачергових виборах відповідно до закону, або до дня відкриття першої сесії  Балтської міської ради Одеської області, обраної на чергових (позачергових) місцевих виборах.

   

            1.2.7. Повноваження старости можуть бути припинені достроково за рішенням Балтської міської ради Одеської області, якщо він порушує Конституцію або закони України, Статут Балтської об’єднаної територіальної громади та це Положення, інші акти Балтської міської ради Одеської області, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень.

  Таке рішення Балтська міська рада Одеської області приймає поіменним голосуванням 2/3  голосів від її загального складу.

   

              1.2.8. Пропозиції щодо дострокового припинення повноважень старости вносять на розгляд  Балтської міської ради Одеської області:

  - Балтський міський голова;

  - Постійні комісії Балтської міської ради Одеської області;

  - Виконавчий комітет Балтської міської ради Одеської області;

  - Члени  відповідної внутрішньої громади.

   

             1.2.9. Староста може бути відкликаний з посади за народною ініціативою в порядку, визначеному Законом України «Про статус депутатів місцевих рад». При цьому рішення про внесення пропозиції щодо відкликання старости за народною ініціативою приймається на зборах виборців відповідної внутрішньої громади у кількості не менше 30 осіб.

   

             1.2.10. На підтримку пропозиції про відкликання старости повинно бути зібрано підписи в кількості що перевищує кількість голосів, поданих за нього на місцевих виборах, за результатами яких він був обраний старостою. Збір підписів проводиться не більше 10 днів.

  Розділ ІІ. Повноваження старости та організація його роботи

  Глава 2.1.  Завдання та повноваження старости

  2.1.1. Відповідно до статті 14-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» на старосту покладаються такі завдання:

  1) представництво інтересів жителів відповідного населеного пункту (села, селища) територіальної громади  у виконавчих органах  Балтської міської  ради Одеської області;

  2) сприяння жителям відповідного населеного пункту (села, селища) територіальної громади у підготовці документів, що подаються до Балтської міської  ради Одеської області та її виконавчих органів;

  3) участь у підготовці проекту бюджету територіальної громади в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного населеного пункту (села, селища);

  4) внесення пропозиції до виконавчого комітету  Балтської міської ради Одеської області  з питань діяльності на території відповідного населеного пункту (села, селища) виконавчих органів Балтської міської ради Одеської області, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їхніх посадових осіб.

   

  2.1.2. Староста також:

  1) забезпечує виконання рішень органів місцевого самоврядування територіальної громади на території внутрішньої громади;

  2) здійснює інші обов’язки, визначені  Статутом Балтської об’єднаної   територіальної  громади  та  цим  Положенням.

   

  2.1.3. Обов’язки старости:

  1) додержуватися   Конституції  та  законів України,  актів Президента України,  Кабінету  Міністрів  України, Статуту Балтської об’єднаної  територіальної громади , Регламенту Балтської міської ради Одеської області, цього Положення та інших нормативно-правових актів,  що визначають порядок його діяльності та взаємовідносини з Балтською об’єднаною  територіальною громадою, органами місцевого самоврядування та їхніми посадовими особами, внутрішньою громадою та її членами.

  2) брати участь у засіданнях виконавчого комітету Балтської міської  ради Одеської області. Виконувати доручення ради, її виконавчого комітету, Балтського міського голови, інформувати їх про виконання доручень;

  3) брати участь в організації та проведенні зборів членів відповідної внутрішньої громади та у оформленні документів цих зборів, вносити пропозиції до порядку денного зборів. Організовувати виконання рішень зборів членів відповідної внутрішньої громади та здійснювати моніторинг їх виконання;

  4) сприяти виконанню на території відповідного населеного пункту  (села, селища) Балтської об’єднаної  територіальної громади, програм соціально-економічного та культурного розвитку, затверджених рішенням Балтської міської ради, інших актів ради та її виконавчого комітету. Вносити до виконавчого комітету, інших виконавчих органів Балтської міської ради Одеської області пропозиції з цих питань.

  5) вести прийом членів внутрішньої громади згідно з визначеним у Статуті Балтської об’єднаної  територіальної громади графіком. Здійснювати моніторинг стану дотримання їхніх прав і законних інтересів у сфері  соціального захисту, культури, освіти, фізичної культури та спорту, житлово-комунального господарства, реалізації ними права на працю та медичну допомогу;

  6) вести облік та узагальнювати пропозиції членів внутрішньої громади  з питань соціально-економічного та культурного розвитку відповідного населеного пункту  (села, селища) Балтської об’єднаної  територіальної громади, соціального, побутового та транспортного обслуговування його жителів;

  7) приймати від членів внутрішньої громади заяви, адресовані органам місцевого самоврядування Балтської об’єднаної  територіальної громади та їхнім посадовим особам,  передавати їх за призначенням;

  8) здійснювати моніторинг благоустрою  відповідного населеного пункту  (села, селища) Балтської об’єднаної  територіальної громади, вживати заходів до його підтримання в належному стані;

  9) сприяти проведенню передбачених Статутом  Балтської об’єднаної  територіальної громади контрольних заходів на території відповідного населеного пункту  (села, селища) Балтської об’єднаної  територіальної громади (землекористування, довкілля, об’єкти житлово-комунальної інфраструктури тощо);

  10) здійснювати моніторинг за дотриманням на території відповідного населеного пункту  (села, селища) Балтської об’єднаної  територіальної громади громадського порядку, станом виконанням встановлених рішеннями  Балтської міської ради Одеської області правил з питань благоустрою території населених пунктів територіальної громади, забезпечення в них чистоти і порядку, торгівлі на ринках та зберігання тиші в громадських місцях тощо;

  11) контролювати дотримання правил використання об’єктів комунальної власності територіальної громади, що розташовані на території  відповідного населеного пункту  (села, селища) Балтської об’єднаної  територіальної громади;

  12) сприяти органу (органам) самоорганізації населення відповідного населеного пункту  (села, селища) Балтської об’єднаної   територіальної громади;

  13) надавати практичну допомогу органам самоорганізації населення у виконанні ними своїх завдань та повноважень;

  14) не допускати на території відповідного населеного пункту (села, селища) Балтської  об’єднаної територіальної громади дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам територіальної громади та держави;

  15) своєчасно надавати  інформацію до Реєстру об’єктів власності Балтської об’єднаної  територіальної громади щодо об’єктів, які розташовані на території відповідного населеного пункту (села, селища) громади.

  16) періодично звітувати (не менш як двічі на рік) перед виконавчим комітетом Балтської міської ради Одеської області, зборами членів відповідної внутрішньої громади чи у інший спосіб, передбачений Статутом Балтської об’єднаної  територіальної громади, про свою роботу;

  17) дотримуватися правил службової етики встановлених законодавчими актами України, Статутом Балтської об’єднаної  територіальної громади, іншими актами її органів;

           18) виконувати поточні доручення Балтської міської ради Одеської області та її виконавчого комітету, Балтського міського голови, звітувати про їх виконання;

           19) проведення нотаріальних дій,  що  вчиняються  посадовими особами органів місцевого  самоврядування,  відповідно до  статті  37 Закону України "Про нотаріат", проводити державну реєстрацію актів цивільного стану визначених частиною другою статті 6 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»;

          20) підтверджувати своїм підписом та надавати інформацію у вигляді довідок мешканцям відповідного населеного пункту об’єднаної громади;

          21) шанобливо ставитися до жителів села та їхніх звернень до органів місцевого самоврядування;

           22) здійснювати моніторинг за дотриманням прав і законних  інтересів жителів села у сфері соціального захисту, культури,освіти,спорту, туризму, житлово-комунального господарства, реалізації права на працю, медичну допомогу;

   

  2.1.4. Староста має право:

  1)  офіційно представляти внутрішню громаду, її членів в органах місцевого самоврядування Балтської об’єднаної  територіальної громади, брати участь з правом дорадчого голосу у пленарних засіданнях Балтської міської ради, засіданнях її постійних та тимчасових комісій, на яких  розглядаються питання, що зачіпають інтереси членів відповідної внутрішньої громади;

  2) одержувати від органів місцевого самоврядування Балтської об’єднаної  територіальної громади та їхніх посадових осіб, а також від підприємств, установ, організацій комунальної форми власності, інститутів громадянського суспільства, що розташовані на території Балтської об’єднаної  територіальної громади інформацію, документи та матеріали, що стосуються соціально-економічного та культурного розвитку відповідного населеного пункту  (села, селища) Балтської об’єднаної  територіальної громади;

  3) погоджувати проекти рішень Балтської міської ради Одеської області та її виконавчого комітету щодо майна Балтської об’єднаної  територіальної громади, розташованого на території відповідного населеного пункту  (села, селища) Балтської  об’єднаної   територіальної  громади;

  4) вносити пропозиції до порядку денного засідань виконавчого комітету Балтської міської ради Одеської області з питань, які стосуються інтересів відповідної внутрішньої громади. Оголошувати на засіданнях виконавчого комітету тексти заяв та звернень відповідної внутрішньої громади, її членів з питань, що стосуються інтересів внутрішньої громади чи інтересів Балтської об’єднаної  територіальної громади загалом;

  5) порушувати у виконавчому комітеті Балтської міської ради Одеської області питання про необхідність проведення  перевірок  з  питань, віднесених  до  компетенції      ради та її органів, діяльності підприємств,  установ  і  організацій розташованих на території відповідного населеного пункту  (села, селища) Балтської об’єднаної  територіальної громади незалежно від форми власності;

  6) вносити пропозиції щодо усунення недоліків і порушень керівникам  підприємств,  установ  і організацій незалежно від форми власності, і органів, діяльність яких перевірялася відповідно до  п. 5 цієї статті, а також органам, яким вони підпорядковані, порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, з вини яких сталося
  порушення;

  7) пропонувати питання для розгляду органом (органами) самоорганізації населення відповідного населеного пункту  (села, селища) Балтської об’єднаної  територіальної громади;

  8) вносити пропозиції щодо персонального складу громадських контрольних інспекцій, що створюються за рішенням Загальних зборів Балтської об’єднаної  територіальної громади, сприяти залученню членів внутрішньої громади до участі у здійсненні ними контрольних заходів на території відповідного населеного пункту  (села, селища) Балтської об’єднаної  територіальної громади;

  9) звертатися до державних та муніципальних правоохоронних органів у разі виявлення порушень громадського порядку на території відповідного населеного пункту  (села, селища) Балтської об’єднаної  територіальної громади.

   

  2.1.5. З метою запобігання негативним наслідкам реального, потенційного конфлікту інтересів староста бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті виконавчим комітетом Балтської міської ради Одеської області рішень, де може виникнути конфлікт його інтересів, за умови самостійного публічного оголошення про такий конфлікт під час засідання виконавчого комітету, на якому розглядається відповідне питання та подання керуючій справами виконкому письмової заяви.

   

   

  2.2. Організація роботи старости та забезпечення його діяльності

   

  1.2.1.          Місце  роботи старости  - адміністративна будівля, розташована на

  території внутрішньої громади ( будівля/ приміщення колишньої сільської ради).

  Режим роботи : понеділок – четвер з 08-00 год. до 17-00 год, п’ятниця – з 08-00 год. до 15-45 год., обідня перерва з 13-00 год. до 13-45 год. 

  Правила внутрішнього розпорядку, діловодства та інші питання організації діяльності старости визначаються Балтською міською  радою Одеської області та її виконавчим комітетом.

   

  1.2.2.          Інформаційне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення

  діяльності старости здійснюється виконавчим комітетом Балтської міської  ради.

   

  1.2.3.          Діяльність старости фінансується за рахунок бюджету Балтської міської

  ради Одеської області.

   

  1.2.4.           Забезпечення ведення  документообігу внутрішньої громади

   покладається на діловода, який призначається  за пропозицією старости відповідної внутрішньої громади.

   

  Розділ ІІІ. Підзвітність, підконтрольність та відповідальність старости

   

  Глава 3.1. Підзвітність та підконтрольність старости

   

  3.1.1. При здійсненні наданих повноважень староста є підзвітним, відповідальним  і підконтрольним перед відповідною внутрішньою громадою, відповідальним – перед Балтською міською радою Одеської області.

   

  3.1.2. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед зборами (відкритій зустрічі) членів відповідної внутрішньої громади або у інший спосіб, визначений Статутом  Балтської об’єднаної  територіальної громади.

   

  3.1.3. На вимогу не менш, як третини депутатів Балтської міської ради Одеської області староста зобов'язаний прозвітувати перед радою про свою роботу у будь-який визначений ними термін.

   

  Глава 3.2. Відповідальність старости

   

  3.2.1. При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальним перед  Балтською міською  радою Одеської області та внутрішньою громадою.

   

  3.2.2 . За наявності підстав, передбачених статтею 1.2.7 цього Положення повноваження старости можуть бути припиненні достроково за рішенням Балтської міської ради Одеської області.

  3.2.3. За наявності підстав, передбачених статтею 1.2.7. цього Положення староста може бути відкликаний з посади за народною ініціативою в порядку, визначеному Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» з урахуванням положень статей 1.2.9., 1.2.10.  цього Положення.

   

  3.2.4. Староста може бути притягнений до дисциплінарної, матеріальної, цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності, визначеної законом. 

   

  3.2.5. Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності старости, відшкодовується за рахунок його власних коштів у порядку, встановленому законом. Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності старости, вирішуються в судовому порядку.

  Секретар Балтської міської ради Одеської області                                Т.Л.Матлашевська

   
Повернення до списку