Розмір шрифту: A A A
Колір сайту: A A A A
Перейти до повної версії сайту
Балтська міська рада
офіційний сайт

РІШЕННЯ ТА ПРОГРАМИ

 • РІШЕННЯ ТА ПРОГРАМИ

  УКРАЇНА

  БАЛТСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ОДЕСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

  РІШЕННЯ  № 107 – VІІ   від  03.03.2016 року

   

  Про затвердження Програми Балтської об’єднаної

  територіальної громади  «Сприяння розвитку

  громадянського суспільства»    на 2016 рік 

  Відповідно до пункту 22 статті 26, статті  59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Балтська  міська  рада  Одеської  області

  ВИРІШИЛА:

  1.  Затвердити  Програму Балтської об’єднаної територіальної громади    «Сприяння  

        розвитку  громадянського суспільства»    на 2016 рік  ( додається) .

   

  2.      Начальнику відділу  розвитку  громадянського суспільства  Рибіцькій Г.В. забезпечити

   

        офіційне  оприлюднення цього рішення.

   

   

  3        Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з

       питань  прав людини, законності, депутатської діяльності та етики, охорони  здоров’я

       та соціального захисту населення,  освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, 

       засобів масової інформації.

         В.о. міського голови                                                                   Т.Л. Матлашевська

   

   

  Додаток

  до рішення сесії

  від 03  березня 2016 р.

  №  107  - VII

   

  ПРОГРАМА Балтської ОТГ

  «Сприяння розвитку громадянського суспільства»

  на 2016 рік 

  Паспорт Програми 

  1.

  Ініціатор розроблення Програми

  Балтська міська рада

   

  2.

  Розробник Програми

  Відділ розвитку громадянського суспільства Балтської міської ради

   

  4.

  Співрозробники Програми

  Громадські організації, органи самоорганізації населення

   

  5.

  Відповідальний виконавець Програми

   Відділ розвитку громадянського суспільства Балтської міської ради

   

  6.

  Учасники Програми

  Структурні підрозділи Балтської міської ради, органи самоорганізації населення, лідери громад, громадські організації, партнери

   

  7.

  Терміни реалізації Програми

  2016 рік

   

  8.

  Перелік місцевих бюджетів,

  які беруть участь

  у виконанні Програми

  Міський бюджет

   

  9

   

   

  - інших джерел

  Грантові надання, спонсорська допомога

   

  10.

  Основні джерела фінансування Програми

  Фінансування здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел, незаборонених законодавством.

   

   

   

   

  І. Проблема,

  на розв’язання якої спрямована Програма

  Розвиток громадянського суспільства – одна з найважливіших умов становлення України як демократичної, правової і соціальної держави.

  Цей процес передбачає налагодження плідного діалогу органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства, демократизацію усіх сфер державного управління і суспільного життя, всебічний захист прав і свобод людини та громадянина.

  Разом з тим, в Україні залишається ряд актуальних проблем, що уповільнюють розвиток громадянського суспільства, перешкоджають налагодженню дієвого соціального партнерства та діалогу в умовах реформи децентралізації.

  Насамперед, це стосується питань системності роботи в питаннях, пов’язаних з активізацією органів самоорганізації населення, громадських організацій, удосконалення нормативно-правової бази, впровадження публічних консультацій щодо управлінських рішень, фінансової підтримки соціально важливої діяльності об’єднань громадян, підтримки локальних ініціатив, передання повноважень органам організації населення, координації заходів з розбудови інститутів громадянського суспільства.

  Такі проблеми актуальні і для Балтської міської ОТГ.

           З огляду на зазначене в місті вперше розроблено програму сприяння розвитку громадянського суспільства «Ефективні локальні ініціативи – запорука створення сильної громади» на 2016 рік (далі – Програма).

  Повноцінна реалізація заходів з розвитку громадянського суспільства, передбачених Програмою, можлива за умов їх чіткої координації на рівні узгодженості дій активістів громадських організацій, лідерів сільських громад, голів мікрорайонів, ініціативних об’єднань громадян.  Дана Програма спрямована на комплексне вирішення найактуальніших для громадськості проблемних питань, створення необхідних умов для розбудови громадянського суспільства загалом.

           Зміст Програми повністю відповідає цілям, визначеним стратегією програми економічного соціального та культурного розвитку Балтської міської ОТГ на 2016 рік, а саме: у частині соціального розвитку, підвищення якості життя населення, розвитку системи послуг населенню, якісної інфраструктури життєзабезпечення, інформаційної прозорості, підвищення активності громадян. 

  ІI. Мета Програми

  Мета Програми – створення в Балтській міській ОТГ належних умов для всебічного розвитку громадянського суспільства.

  ІІІ. Шляхи і способи розв’язання проблеми

  Програму планується реалізувати шляхом:

  - передання певних повноважень органам самоорганізації населення, громадським організаціям, лідерам громад,

  - окреслення кола проблем та намічання шляхів їх вирішення,

  - підтримки локальних ініціатив, реалізація сумісних проектів,

  - проведення широкої інформаційно-просвітницької кампанії з питань громадянського суспільства та соціального партнерства;

  - організації тематичних тренінгів, семінарів, навчань, конференцій, слухань тощо для різних цільових груп;

  - сприяння проведенню акцій, конкурсів, заходів,

  - налагодження взаємодії органів місцевого самоврядування з громадянськими інституціями в межах грантової та міжнародної діяльності.

  Термін реалізації програми: 2016 рік.

  ІV. Завдання і заходи Програми

  Основні завдання Програми:                                      

  - посилити взаємодію Балтської міської ради та громадянських організацій;

  - забезпечити широке інформування населення з питань розвитку громадянського суспільства та налагодження соціального партнерства;

  - активізувати участь об’єднань громадян у процесі розвитку громадянської активності;

  - забезпечити реалізацію локальних ініціатив, проектів, акцій.

  Заходи до Програми визначені у додатку № 1.

  V. Очікувані результати від виконання Програми

  Виконання Програми дасть змогу:

  - забезпечити врахування громадської думки в управлінському процесі;

  - поліпшити якість надання соціальних послуг населенню, залучити для цього додаткові ресурси;

  - підвищити рівень громадянської культури і правової освіти населення району;

  Очікувані результати виконання Програми наведені у додатку №2.

  VІ. Обсяги та джерела фінансування Програми

  Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, обсяги фінансування затверджуються щорічно при затверджені міського бюджету, або при внесені змін до нього.

           Головним розпорядником коштів та виконавцем Програми визначити Балтську міську раду.

   

  Секретар  міської ради                                                      Т.Л.Матлашевська

  Додаток №1

  до рішення сесії

  від 03  березня 2016 р.

  №  107  - VII

   

  ЗАХОДИ

  щодо реалізації міської програми «Сприяння розвитку громадянського суспільства»

  на 2016 рік

  І. Активізація участі громадськості в управлінні місцевими справами

  1.

  Проводити зустрічі з громадськістю, щодо проектів програми економічного, соціального та культурного розвитку Балтської ОТГ

  Керівники структурних підрозділів Балтської міської ради

  2.

  Виносити на розгляд засідання  виконкому Балтської міської ради питання про стан розвитку громадянського суспільства з визначенням кола проблем та затвердженням конкретних заходів щодо їх розв’язання

  Керівники структурних підрозділів Балтської міської ради

  3.

  Надати можливість визначення пріоритетності проблематики мешканцями громади шляхом анкетування, загальних зборів

  Відділ розвитку громадянського суспільства Балтської міської ради

  ІІ. Поліпшення якості соціальних послуг, що надаються населенню, залучення додаткових ресурсів для розвитку соціальної сфери

  4.

  Систематизувати співпрацю окремих служб (дільничних інспекторів, лікарів ПМСД) з мешканцями міста і сіл, наблизити надання відповідних послуг населенню до доступного рівня

  Соціальні служби, підрозділи міської ради

  5.

  Оприлюднювати на веб-сайті Балтської міської ради, в ЗМІ базу даних про виконані в районі соціальні проекти, конкурси, круглі столи.

  Відділ розвитку громадянського суспільства

   

   

   

   

  ІІІ. Врахування громадської думки в управлінському процесі, удосконалення системи комунікацій між органами місцевого самоврядування та громадськістю

  6.

  Проводити опитування шляхом  анкетування голів мікрорайонів, громадських активістів, представників громадських організацій щодо актуальних та проблемних питань з метою спрямування зусиль задля їх вирішення

  Відділ розвитку громадянського суспільства

  ІV. Підвищення рівня громадянської культури і правової освіти населення, обізнаності посадових осіб органів місцевого самоврядування у питаннях громадянського суспільства

  7.

  Проводити зустрічі міського голови, представників соціальних служб  з головами мікрорайонів, представниками громадських організацій, мешканцями сіл та міста

  Керівники підрозділів міської ради, соціальних служб

  8.

  Сприяти проведенню акцій з благоустрою та тематичних свят

  Відділи ЖКГ, культури Балтської міської ради

  9.

  Проводити щорічні конкурси мікрорайонів

  Голови мікрорайонів, комісія Балтської міської ради

  V. Активізація зусиль громадських організацій у напрямку проектної діяльності

  10.

  Пропонувати громадським організаціям брати участь у грантовій діяльності, проводити відповідні навчання, тренінги, консультації

  Відділ розвитку громадянського суспільства

   

  11.

  Підтримувати локальні ініціативи, визначати кращі проекти, заохочувати найактивніших учасників

  Відділ розвитку громадянського суспільства

   

  Секретар  міської ради                                                                  Т.Л.Матлашевська

   

  Додаток №2

   

  ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

  виконання районної програми «Сприяння розвитку громадянського суспільства»

  на 2016 рік

  з/п

  захід

  Терміни виконання

  Фінансові витрати

   

  1.

  Проведення конкурсу мікрорайонів

  З 18 по 24 квітня

  з 26 вересня по 2 жовтня

  15 тис. грн.

  15 тис. грн..

  2.

  Проведення акцій з благоустрою територій

  Згідно окремого

  графіку

   

  3.

  Участь громадянських інституцій у конкурсі проектів

  Відповідно графіку заходів

  ОСН – 8 тис. грн.

  ГО – 12 тис. грн.

  4.

  Заохочення кращих голів мікрорайонів

   

  20 тис. грн.

  5.

  Участь ГО, представників ОСН у міжнародних проектах

  В разі наявності пропозицій

  Додаткові зміни

  до бюджету

   

  Всього

   

  70 тис. грн.

  Секретар міської ради                                                                                    Т.Л.Матлашевська 
Повернення до списку